برچسب گذاری توسط: پارک ملی سالوک

0

پارک ملی سالوک

پارک ملی سالوک پارک ملی سالوک دراستان خراسان شمالی بین N3715 تا N3707عرض شمالیE5717 تا E5703طول شرقیواقع شدهاست مساحت آن ۱۱۶۷۰ هکتار میباشد.سالوک در شمال غربی اسفراین قراردارد.و دراین منطقه دره‌های زیبا ودیدنی ،توی، زاری،جوزیو چهاربرججنگل‌های پراکنده مشهود است.این منطقه  زیستگاه پرندگانو حیوانات بسیاریهمچون...