برچسب گذاری توسط: رودخانه اترک

0

رودخانه اترک

رودخانه اترک كليات:  بجنورد اسمارت: اترك يكي از رودخانه‌هاي بزرگ و بالنسبه طولاني ايران در شمال شرقي كشور جريان دارد و ازقسمت شرقي درياي خزر وارد آن مي‌شود. حوضة آبخيز آن در ايران قسمتي...