برچسب گذاری توسط: تپه های باستاني بجنورد

تپه های باستاني بجنورد 0

تپه های باستاني بجنورد

تپه های باستاني بجنورد «آق تپه » درشرق مسيرراه «آق تپه »به «قشلاق »وبه فاصله يك كيلومتري رودخانه اترك،سه تپه متوسط سفيدرنگ نمايان است.برروي اين تپه هاكه به «تپه سفيد»يا«سه تپه »معروفند،آثارسفالهاي رنگ شكسته...