تپه های باستاني بجنورد

تپه های باستاني بجنورد

«آق تپه »

درشرق مسيرراه «آق تپه »به «قشلاق »وبه فاصله يك كيلومتري رودخانه اترك،سه تپه متوسط سفيدرنگ نمايان است.برروي اين تپه هاكه به «تپه سفيد»يا«سه تپه »معروفند،آثارسفالهاي رنگ شكسته ،پراكنده است .

«آق مشهد»
درچهاركيلومتري شمال شرقي دهكده درصوفيان ودرمحوطه مسطح وسيعي واقع دركوه آق مشهد،آثارآبادي قديمي موسوم به «آق مشهد»موجوداست .
درجنوب اين محوطه ،كوههاي «جده»و«ادو»قرارداردوچشمه وقناتي به نام «آق كاريز»درآن جاري است .
آق مشهدسه ارگ داشته وازبقاياي ساختمانهاي مخروبه آن پيداست كه مصالح به كاررفته دربناهاي آن سنگ وساروج مي باشد.
سفالهاي رنگي درسطح محوطه پراكنده است وآثارقبرهايي نيزدرآبادي مشاهده مي شود.مردم درصوفيان به نقل ازنياكان خودمي گويند:«اين شهربراثرريزش برف فراوان،ويران وخالي ازسكنه شده است .»(۱)درحال حاضرآق مشهدمحل ييلاق روستاي درصوفيان محسوب مي گردد.

«ارگ قلعه جق »
درغرب روستاي قلعه جق بزرگ ،تپه اي به شكل مخروطي سربرآورده كه آثارحفاريهاي زيادي برروي آن نمايان است .اين تپه معروف به «ارگ »مي باشد.

«ايلان تپه »
تپه اي است واقع درحصارگرمخان ،كه قدمت آن به عصراشكانيان مي رسد.

«بلندقلعه درتوم»
درشمال غربي ده درتوم ،آثارقلعه كهنه اي نمايان است كه به «بلندقلعه »موسوم مي باشد.اين قلعه درفاصله ۴كيلومتري روستاوبرروي دامنه كوههاي شمـالي قرارداردوازآثارباقي مانده چنين برمي آيدكه خانه هاي آبادي ،سنگي بوده وبه گفته سالخوردگان درتومي ،مزارهايي دربلندقلعه وجودداشته است.

«تاتارتپه »
درروستاي تاتار،تپه اي باستاني قرارداردكه تحت شماره ۷۱۱به ثبت سازمان ميراث فرهنگي رسيده است.

«تاتارتپه پايين »
اين تپه كه ازهزاره اول قبل ازميلادبه يادگارمانده وتحت شماره ۷۱۰به ثبت سازمان ميراث فرهنگي رسيده ،درروستاي «تاتارپايين »واقع گرديده است .

«تاش قلعه اسفيدان»
درغرب روستاي اسفيدان ،ديوارصخره اي نمايان است كه به «تاش قلعه»معروف مي باشد.اهالي روستامعتقدند،درروزگارگذشته دراين مكان ،روستايي به نام «اسفيدان»وجودداشته است .
موقعيت تاش قلعه يا«قلعه سنگي »،به گونه اي است كه دره اسفيدان درسه سوي آن قرارگرفته وشمال آن متصل به كوه مي باشد.تاش قلعـه به تمامي دره هاوكوههـاي اطراف تسلط دارد.قسمت جنوبي محوطه كه مسطح است ،اكنون به زيركشت رفته وخانه هاي مسكوني درشرق قلعه ساخته شده است .
برروي تاش قلعه ،بقاياي ديوارهاي سنگي وسفال ساده نخــودي وقرمــزوسفالهــاي منقوش به رنگهاي آبي ،بنفش،سفيدوسياه ،مشاهده مي شود.رودخانه اسفيدان درزيرپاي قلعه وداخل دره سرسبزوباصفايي كه پوشيده ازدرختان گردووانواع ميوه مي باشد،به شكل مارپيچ جاري است

«تپه آسياب احمدبيگ »
در۱۲كيلومتري شمال شرقي بجنوردويك كيلومتري شمال غرب روستاي قارلق ،دردامنه كوههاي شمال روستا،تپه اي موسوم به«آسياب احمدبيگ»قراردارد.اين تپه،متعلق به دوره اسلامي است .

منبع:http://bojnord1400.blogfa.com

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *